Nabór do szkół średnich 2024/2025

Rekrutacja do szkół średnich to postępowanie, po przeprowadzeniu którego absolwenci szkół podstawowych przyjmowani są do szkół ponadpodstawowych.

 

Od 15 do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00 – logowanie uczniów do elektronicznej platformy rejestracji do szkół ponadpodstawowych!

 

Do jakich szkół średnich przeprowadza się rekrutację?

Absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do:

 • 4-letnich liceów ogólnokształcących,
 • 5-letnich techników,
 • 3-letnich szkół branżowych I stopnia.

Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników mogą zakończyć edukację w tego rodzaju szkołach zdaniem egzaminu maturalnego. Uczniowie techników i szkół branżowych I stopnia mają możliwość uzyskania zawodu. Ci ostatni mogą kontynuować edukację w szkole branżowej II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Terminy rekrutacji do szkół średnich w 2024 r. na podstawie:

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.

 • od 15 do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – klasy wojskowe i językowe (od 29 do 31 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – w postępowaniu uzupełniającym).1
 • od 3  do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub zmiana wniosku.
 • 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (8 sierpnia 2024 r. w postępowaniu uzupełniającym).
 • od 19 do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie (od 8 do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00 w postępowaniu uzupełniającym).
 • 25 lipca 2024 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (12 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 – w postępowaniu uzupełniającym).
 • od 29 do 31 lipca2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosków w postępowaniu uzupełniającym.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w Zarządzeniach MKO oraz na stronie MKO.

 

Co, kiedy kandydat nie dostanie się do żadnej ze szkół?

W przypadku, gdy kandydat nie dostanie się do szkoły średniej w trakcie rekrutacji zasadniczej, może starać się o przyjęcie w trakcie rekrutacji uzupełniającej. Odbywa się ona w tych szkołach średnich, w których po przeprowadzeniu rekrutacji zasadniczej pozostały wolne miejsca.

 

Strona naboru elektronicznego w Siedlcach

http://siedlce.edu.com.pl

 

Dla zainteresowanych – adresy stron naboru elektronicznego w kilku innych miastach:

https://warszawa.edu.com.pl
https://minskmazowiecki.edu.com.pl/
https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Adresy internetowe szkół ponadpodstawowych
w Siedlcach:
 
Prus: http://www.prus.siedlce.pl
Królówka: http://www.krolowka.siedlce.pl/
Żółkiewski: http://zolkiewski.siedlce.pl
Elektryk: http://www.zsp1.siedlce.pl
Ekonomik: http://www.zsp2siedlce.pl
Samochodówka: http://www.zsp3.siedlce.pl
Rolnik: http://www.zspnr4.com.pl
Budowlanka: http://zsp5.edu.pl
Kolejówka: http://www.zsp6siedlce.pl
Katolik: http://www.klosiedlce.pl
CKU: http://www.cku.siedlce.pl
Na stronach tych znajdziecie szczegółowe informacje
o rekrutacji do poszczególnych szkół
 

Do ilu szkół średnich można złożyć podanie?

Wniosek o przyjęcie do szkoły średniej może być złożony do maksymalnie trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący szkoły dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech wybranych placówek.

W praktyce organy prowadzące korzystają z tego uprawnienia. I tak na przykład w Warszawie i Krakowie brak jest ograniczeń liczby szkół, do których można składać wnioski. W Gdańsku można składać wnioski maksymalnie do pięciu szkół, a w Poznaniu – do nie więcej niż sześciu.

Ile punktów może zdobyć absolwent szkoły podstawowej?

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego:

 • 100 punktów – za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz
 • 100 punktów – za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Jak przelicza się wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?

Podczas postępowania rekrutacyjnego za wyniki egzaminu ósmoklasisty uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

W celu przeliczenia wyrażonych w procentach wyników egzaminu ósmoklasisty uzyskanych przez ucznia należy pomnożyć uzyskane wyniki z języka polskiego i z matematyki przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego – przez 0,30.

W ten sposób uczeń może za wyniki z egzaminu ósmoklasisty maksymalnie uzyskać:

 • z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • z matematyki: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • z języka obcego: 100% x 0,30 = 30 punktów.

Ile punktów należy się za świadectwo ukończenia ósmej klasy?

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch pozostałych przedmiotów, które bierze się pod uwagę w czasie rekrutacji do danej szkoły średniej przelicza się na punkty w ten sposób, że za ocenę:

 • celującą (szóstka) – przyznaje się 18 punktów;
 • bardzo dobrą (piątka) – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrą (czwórka) – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostateczną (trójka) – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającą (dwójka) – przyznaje się po 2 punkty.

W ten sposób uczeń może za oceny z czterech branych pod uwagę przedmiotów uzyskać maksymalnie 72 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (z “czerwonym paskiem”) przyznaje się 7 punktów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły uczeń może dostać maksymalnie 18 punktów. Taką liczbę punktów może uzyskać uczeń, który odniósł sukcesy w więcej niż jednym konkursie. Za osiągnięcia w jednych zawodach absolwent szkoły podstawowej może uzyskać od 2 do 10 punktów.

Wreszcie za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu uczeń może uzyskać 3 punkty.

Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Powodzenia w wyborze!