Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa
 i Rozwoju Wsi

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0–III szkoły podstawowej;
  • II grupa – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

Na Mazowszu Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Trzeci etap jest etapem centralnym.

Etap powiatowy będzie przebiegał w poszczególnych Placówkach Terenowych KRUS oraz w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie. Komisje powołane przez Dyrektora OR wybiorą po trzy prace konkursowe w każdej grupie wiekowej oraz ewentualne wyróżnienia, prace laureatów pierwszych miejsc przekażą do oceny Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Etap wojewódzki będzie przebiegał w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie. Prace wybrane przez Wojewódzką Komisję Konkursową zostaną przekazane do Komisji Centralnej w Centrali KRUS.

Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają nagrody rzeczowe.

W szkołach, w których uczniowie zgłoszą chęć udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania spotkań z inspektorami ds. prewencji KRUS celem zwrócenia uwagi na niebezpieczne czynności i sytuacje, związane z obecnością w gospodarstwie maszyn i urządzeń rolniczych i przygotowania dzieci do udziału w Konkursie.

Prace plastyczne prosimy składać do sekretariatu szkoły (p. ………………) do dnia …………….  Termin nadsyłania prac konkursowych przez szkołę do PT KRUS w Siedlcach mija z dniem 29 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39 (tel. 25 640 46 17) lub w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie (tel. 22 5906818, 5906817).

Załączniki: