Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022.

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VIII w roku szkolnym 2021/2022 oraz dla Publicznego Przedszkola i Oddziałów zerowych

>> Pobierz wykaz podręczników

 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów klas I – VIII zapewnia szkoła. Zakup realizowany jest  z dotacji celowej przyznanej przez MEiN.

 

 1. Zgodnie z art. 22ag ustawy o systemie oświaty uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
 2. Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy nowożytny w szkole podstawowej).                                                            
 3. Przepisy dotyczące zaopatrywania uczniów szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zakładają, że kupione podręczniki lub materiały edukacyjne w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów. Oznacza to, że następna dotacja celowa na uczniów danej klasy będzie udzielana, co do zasady, po trzech kolejnych latach szkolnych, chyba że zaistnieje konieczność zapewnienia danego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla większej liczby uczniów niż w poprzednim roku szkolnym.                    
 4. Dotacja na wyposażenie uczniów w materiały ćwiczeniowe będzie udzielana dla każdego ucznia w danej klasie każdego roku.      
 5. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.     
 6. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne są gromadzone w bibliotece szkolnej.
 7. Szkoła podstawowa  nieodpłatnie:
  • wypożycza uczniom podręczniki (do zwrotu po 1 roku),
  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 1. Dyrektor szkoły określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).  

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2019, poz. 2013).

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2021, poz. 577).


Mariusz Pawlak
Wicedyrektor szkoły