Regulamin Konkursu Plastycznego na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową i na Świąteczny stroik.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ I ŚWIĄTECZNY STROIK

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu są wychowawcy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu.

 1. Cel i przedmiot konkursu
 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej,
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 • Warunki
  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu, zarówno z klas 0-III, jak również z klas IV-VIII.
  • Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę!
  • Uczniowie klas 0-III: wykonują pracę KARTKA BOŻONARODZENIOWA.
  • Uczniowie klas IV-VIII: wykonują pracę STROIK ŚWIĄTECZNY.
  • Prace nie mogą być większe niż format A4, wykonane dowolna techniką plastyczną. Prace powinny być niepowtarzalne i oryginalne. Mile widziane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, bądź regionem Mazowsza.
 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
 2. Pracę należy wykonać ręcznie.
 3. Format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów kartki A4.
 4. Wykonanie: dowolną techniką (w konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej).
 5. Wszystkie prace powinny być podpisane na oddzielnej kartce, która powinna zostać dołączona do pracy konkursowej (imię, nazwisko, klasa).
 6. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 7. Prace należy składać do 30 listopada 2020r. do Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu ul. Szkolna 2 (budynek A- świetlica szkolna)
 8. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 9. Prace dostarczane po terminie, nie będą oceniane.
 10. Organizator nie zwraca prac.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
 12. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów:

 • walory artystyczne
 • kreatywność
 • oryginalność
 • nawiązanie do tradycji
 • estetyka wykonania
 • Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia. Planowana data ogłoszenia wyników 4 grudnia 2020 r. Wyniki zostaną przekazane na stronie internetowej szkoły.