Plan pracy szkoły 2019/2020

PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTUNIU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Plan pracy przyjęty został do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 30.08.2019r.

 

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/20

 

Rozpoczęcie roku szkolnego                                                                  02.09.2019r.

Zimowa przerwa świąteczna                                                                  23.12.2019-03.01.2020r.

Zakończenie I półrocza                                                                          17.01.2020r.

Ferie zimowe                                                                                          10.02-23.02.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                                                09.04-14.04.2020r.

Egzamin ósmoklasisty                                                                            21.04-23.04.2020r.

Zakończenie roku szkolnego klas „0” i przedszkola                              25.06.2020r.

Zakończenie roku szkolnego klas I-VIII                                                26.06.2020r.

Wakacje                                                                                                  29.06- 31.08.2020r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 2 i 3 stycznia 2020r.
 • 27,28,29 kwietnia 2020r.
 • 30 kwietnia 2020r.(odpracowany 11 listopada 2019r.)
 • 12 czerwca  2020r. (odpracowany 3 maja 2020r.)
 • 21, 22, 23 kwietnia 2020r. –egzamin ósmoklasisty

 

II. TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20 ORAZ HARMONOGRAM OBSERWACJI

 1. Posiedzenia Rad Pedagogicznych- wg terminarza planu pracy Rady Pedagogicznej,

w tym:

30.08.2019r.- Zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szk. 2019/2020

12.09.2019r. Rada pedagogiczna

14.01.2020r.- Rada klasyfikacyjna śródroczna

21.01. 2020r.- Rada podsumowująca pierwsze półrocze

18.06. 2020r.- Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

29.06. 2020r.- Rada podsumowująca

 

III SZKOŁA I RODZICE PARTNERAMI W NAUCZANIU I WYCHOWANIU

 1. Uroczystości szkolne i środowiskowe
LP. UROCZYSTOŚĆ ODPOWIEDZIALNI TERMIN
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 Dyrekcja 02.09.2019 r.
2. Dzień języków obcych K. Marciniak-Pompe,

A. Brzuszczyńska,

M. FrączakM. Urban

25.09.2019 r.
3. Rocznica wybuchu II wojny światowej

Klasa III- spotkanie z p. Żaczkiem

A. Warchoł, S. Adamiak,      A. Jaworski, B. Todorska, J.Uchmańska 17.09.2019 r.
4. Tydzień Sportu Nauczyciele W-F wrzesień 2019 r.
5. Ślubowanie klas I A. Łukasiewicz, D. Przybyłek, A. Żybowska 10.10.2019 r.
6. Dzień Papieski- radiowęzeł E.Gomza, A. Warchoł

ks. P. Paszkiewicz

16.10.2019 r.
7. Dzień Edukacji Narodowej Samorząd K. Marciniak-Pompe, E.Dąbrowa, A. Warchoł, sekcja dekoracyjna 11.10.2019 r.
8. Święto Niepodległości I. Miszczak, B. Todorska,     E. Rząsa, M. Pawlak, J. Mazur

A. Warchoł, sekcja dekoracyjna, wychowawcy

11.11. 2019 r.
9. Andrzejki- zwyczaje, dyskoteka andrzejkowa K. Marciniak- Pompe,

E. Dąbrowa, A. Orzełowski,

sekcja rozrywkowa, ZHP

28.11.2019 r.
10. Mikołajki charytatywne Wolontariat, ZHP, wszyscy nauczyciele  08.12.2019 r.
11. Jasełka, opłatek, Wigilia w szkole

 

 

 

 

ks. Paszkiewicz, A. Warchoł, ZHP – budynek B

wychowawcy, K. Janusiewicz, sekcja dekoracyjna –     budynek A

 

20.12.2019 r.

 

 

.

12. Wigilia pracowników   ….12.2019r.
13. Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla starszych uczniów Rada rodziców, wychowawcy, sekcja rozrywkowa 09.01.2020 r. – bud. A

09.01.2020 r – bud. B

14.. Rocznica śmierci Jana Pawła II- radiowęzeł E. Gomza, ks. P.Paszkiewicz 02.04.2020 r.
15. Dzień tolerancji dla osób z dysfunkcjami E. Wilkiewicz-Rząsa,

M..Pawlak- budynek B

 

J. Pawłowska, M. Rawa, K. Kosyl – budynek A

 

26.03.2020 r.

 

16. Dzień Zdrowia- radiowęzeł J. Mazur, S. Pawlak,

W. Ruciński

03.04.2020 r.
17. Dzień Ziemi- radiowęzeł

 

R. Góral, C. Czapska .kwiecień 2020 r.
 

18.

Konstytucja 3 Maja- akademia środowiskowa M. Ochnio, A. Warchoł,       M. Pawlak, J. Uchmańska,  

03.05.2020 r.

19. Dyskoteki szkolne Sekcja rozrywkowa według potrzeb
20. Dzień Dziecka, Dzień Sportu Dyrekcja, wychowawcy, Rada Rodziców, nauczyciele w-fu, ZHP 01.06. 2020 r.
21. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020- akademia Wychowawcy klas VIII           i klas III- budynek A 26.06.2020 r.
22. Apele porządkowe G. Rybak, M.Pawlak, J. Marciniak, J. Pawłowska Według potrzeb,

profilaktyka uzależnień

 

 

 1. Wywiadówki i spotkania z rodzicami

 

TEMATYKA SPOTKAŃ:

a) Prelekcje dla rodziców (dyrektor, wychowawcy, pedagog szkolny, Policja, inni wg potrzeb)

 

b) Informacja o zachowaniu uczniów i ich postępach w nauce (wychowawcy klas)

 

TERMINARZ SPOTKAŃ:

25 września 2019r.- wybory do Rady Rodziców- budynek. B

26 września 2019r.- wybory do Rady Rodziców- budynek A.

14 listopada 2019r.- wywiadówka – budynki A i B

22 stycznia 2020r.- wywiadówka na koniec półrocza- budynek A.

23 stycznia 2020r.- wywiadówka na koniec półrocza- budynek B.

16 kwietnia 2020r.- wywiadówka- budynki A i B

 

IV. ORGANIZACJE

 • Samorząd Uczniowski: Kamila Marciniak- Pompe, E.Dąbrowa
 • Wolontariat Uczniowski: M. Urban, C. Czapska, Ks. P. Paszkiewicz
 • Drużyna harcerska: M. Pawlak, I. Miszczak, J. Mazur

sekcje:

 • turystyczna: D. Skorupska, A. Skolimowska, D. Przybyłek
 • naukowa: H.Góral, A. Warchoł
 • rozrywkowa: M.Pawlak, T.Stosio, A. Brzuszczyńska, A. Orzełowski, E. Dąbrowa,
 1. Łukasiewicz, M.Frączak, J. Pawłowska, A. Żybowska
 • dekoracyjna: A. Łukasiewicz, , J. Uchmańska, J. Pawłowska, W. Ruciński
 • redakcyjna: M.Ochnio, A. Brzuszczyńska, M.Pawlak, I.Miszczak,

Tablice:

 • Samorządu Uczniowskiego: K.Marciniak- Pompe, E.Dąbrowa
 • sportowa: W.Ruciński, J.Mazur, S.Pawlak
 • profilaktyki: M. Pawlak, E. Rząsa
 • historyczna: A. Jaworski, S. Adamiak
 • religii: K. Janusiewicz, E. Gomza, ks. P. Paszkiewicz
 • informacyjna klasy 0: U.Wolińska- Roman
 • edukacji wczesnoszkolnej: M.Marciniak, D. Przybyłek, J.Pawłowska, J. Pawłowska,           A. Łukasiewicz, A. Żybowska
 • oddziału przedszkolnego: M. Osińska, A, Kuźma
 • polonistyczna (przy s.19): A. Skolimowska
 • o bezpieczeństwie: S. Adamiak, K. Marciniak- Pompe
 • plastyczna: J. Uchmańska
 • biologiczna: C. Czapska
 • pedagoga: M. Pawlak, J. Pawłowska
 • nasze prace: A.Warchoł
 • przy sali nr 8: I. Miszczak

Dodatkowe funkcje:

 • kronikarz szkolny: M. Marciniak, J. Uchmańska
 • fotograf szkolny: M. Marciniak, T. Stosio, A. Orzełowski
 • opiekun pocztu sztandarowego: M. Pawlak, I. Miszczak
 • komisja socjalna: D. Przybyłek
 • strona internetowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu: M. Pawlak, T. Stosio
 • inspektor bhp, komisja powypadkowa: J. Marciniak, S. Adamiak
 • kącik pamięci sztandarowej: M. Frączak, M. Urban, J. Mazur, S. Adamiak, B. Todorska

 

Klasy i wychowawcy

klasa Wychowawca/pedagog wpierający budynek sala
oddział przedszkolny Urszula Wolińska- Roman A 14
Ia Anna Żybowska A 13
Ib Aneta Łukasiewicz A 13
Ic Danuta Przybyłek A 15
IIa Halina Góral A 7
IIb Jolanta Marciniak A 5
IIIa Magdalena Marciniak A 9
IIIb Joanna Pawłowska A 6
IIIc Jolanta Pawłowska A 8
IV Adam Jaworski B 21
Va Iwona Miszczak B 11
Vb Aneta Warchoł B 4
Vc Sebastian Pawlak B 18
VIa Grażyna Rybak B 9
VIb Agnieszka Skolimowska B 19
VIc Kamila Marciniak- Pompe B 1
VII Artur Orzełowski B 10
VIIIa Ryszard Góral B 15
VIIIb Małgorzata Ochnio B 3
VIIIc Jolanta Uchmańska B 22
Oddział PP 3-latki Anna Gizińska, E. Zabłocka A
Oddział PP 4-latki Monika Osińska, Hanna Gałach A
Oddział PP 5-latki Małgorzata Celińska, Marzena Gruczek A
Oddział PP 5-latki Małgorzata Sanetas, Agata Kuźma A
Oddział PP 6-latki Magdalena Łuciuk, Wioletta Krajewska A