Ważna informacja dla rodziców uczniów, którzy będą przystępować w roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego!

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że uczniom, którzy będą przystępować w roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, a posiadają:

  1. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach
    w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

lub

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

przysługują dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
i gimnazjalnego.

Aby móc skorzystać z dostosowań należy do dnia 15 października 2018 r. do sekretariatu szkoły dostarczyć z poradni opinię lub orzeczenie ucznia.

Na podstawie informacji zawartych w opinii lub orzeczeniu uczniowi mogą przysługiwać następujące dostosowania:

  • dostosowanie miejsca pracy: pisanie egzaminu w oddzielnej sali,
  • zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi,
  • płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie,
  • zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, np. logopedy,
  • korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu (wówczas egzamin jest rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk),
  • przedłużenie czasu na wykonanie zadań.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty:

– z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut,

– z matematyki – nie więcej niż o 50 minut,

– z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

W przypadku egzaminu gimnazjalnego:

– z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – nie więcej niż o 20 minut każdy,

– z języka polskiego, z matematyki – nie więcej niż o 45 minut każdy,

– z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż o 30 minut.

Do 20 listopada 2018 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel poinformuje na piśmie rodziców ucznia (posiadającego opinię lub orzeczenie zgodne z punktem 1 lub 2 ww.) o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego.

Po otrzymaniu ww. pisma rodzice  ucznia  składają oświadczenie o korzystaniu albo nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do
23 listopada 2018 r.